bảo vệ và sửa chữa

sửa chữa được thực hiện bởi một horologist chứng nhận

Bộ phận sửa chữa và dịch vụ của chúng tôi cung cấp chất lượng chưa từng có trong tất cả các sửa chữa chúng tôi làm. Horologist đào tạo chứng nhận của chúng tôi có thể sửa chữa bất kỳ đồng hồ, từ điều chỉnh đơn giản và sửa chữa nhỏ để hoàn thành sửa chữa lớn và khôi phục hoàn hảo. Nhân viên Tick Tock có thể sửa chữa chiếc đồng hồ quý giá, trong nhiều trường hợp trong khi chờ đợi.

ticktock-repairs